Conditions

Hieronder vind je de algemene dienstverleningsvoorwaarden van BRANDSPARENCY.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, diensten en leveringen door BRANDSPARENCY, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke bevestiging.

Artikel 1 • DEFINITIES

In deze Algemene Dienstverleningsvoorwaarden wordt verstaan onder “BRANDSPARENCY”: degene die aan BRANDSPARENCY een Opdracht verstrekt of degene die met BRANDSPARENCY een overeenkomst kan sluiten:

• Opdrachtnemer: BRANDSPARENCY.

• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Opdracht geeft aan BRANDSPARENCY tot het uitvoeren van een Opdracht.

• Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en BRANDSPARENCY te bepalen werkzaamheden die door BRANDSPARENCY verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

Artikel 2 • TOEPASSELIJKHEID

• 2.1 Op alle offertes, aanbiedingen, facturen en overige documenten van/met BRANDSPARENCY tot het verrichten en het leveren van Opdrachten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Dienstverleningsvoorwaarden van BRANDSPARENCY, hierna te noemen: “de voorwaarden”. BRANDSPARENCY behoudt zich het recht om deze Algemene Dienstverleningsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

• 2.2 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever zijn voor BRANDSPARENCY alleen bindend indien en voor zover deze door BRANDSPARENCY uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

• 2.3 Vermelding van of verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere (algemene) -voorwaarden wordt door BRANDSPARENCY niet aanvaard en doet deze inkoop-, aanbestedings- of andere (algemene) -voorwaarden niet van toepassing zijn op de overeengekomen Opdracht.

Artikel 3 • OFFERTE, AANBOD & AANVAARDING

• 3.1 Elke van BRANDSPARENCY uitgegane offerte is vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd als anderszins. Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van BRANDSPARENCY zijn geldig tot 30 (dertig) dagen na offertedatum, tenzij anders in de offerte is vermeld. Indien binnen 30 dagen na offertedatum een overeenkomst voor bepaalde onderdelen van de offerte niet tot stand is gekomen, is BRANDSPARENCY gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

• 3.2 Ondersteuning op hardware, software, CMS en overige werkzaamheden zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door BRANDSPARENCY vooraf bekendgemaakt worden. Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is 1 (één) uur tenzij anders overeengekomen.

• 3.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens bij bestelling. Ook tijdens de duur van de Opdracht is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om bedrijfsgegevens, NAW gegevens en contactgegevens actueel te houden.

• 3.4 Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft BRANDSPARENCY bovendien het recht de prijzen hierop aan te passen.

• 3.5 De Opdracht loopt vanaf het moment dat Opdrachtgever de aanvaarding door BRANDSPARENCY wordt meegedeeld tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 • PRIJZEN

• 4.1 De door BRANDSPARENCY opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

• 4.2 Alle voor BRANDSPARENCY uit de Opdracht voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn. Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de Opdracht wordt overeengekomen, zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

• 4.3 Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de Opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij BRANDSPARENCY geldende uurtarieven.

• 4.4 Voor spoed-Opdrachten, welke als zodanig door BRANDSPARENCY aan de Opdrachtgever zijn bevestigd, zal BRANDSPARENCY een extra toeslag berekenen.

• 4.5 Indien na de datum van totstandkoming van de Opdracht een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is BRANDSPARENCY gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.

• 4.6 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen werkzaamheden is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 4 lid 5 onverkort van toepassing ten aanzien van de door BRANDSPARENCY nog te verrichten werkzaamheden.

• 4.7 Alle prijzen op de offertes en overige documenten van BRANDSPARENCY zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 5 • TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

• 5.1 Na de totstandkoming van de Opdracht zal BRANDSPARENCY zo spoedig mogelijk de Opdracht uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

• 5.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert BRANDSPARENCY dat de Opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

• 5.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft BRANDSPARENCY het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. BRANDSPARENCY accepteert geen aansprakelijkheid voor werkzaamheden die worden verricht door derden.

• 5.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BRANDSPARENCY aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan BRANDSPARENCY worden verstrekt.

• 5.5 Het is BRANDSPARENCY toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever.

• 5.6 BRANDSPARENCY heeft het recht geleverde materialen en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Opdracht een verplichting jegens BRANDSPARENCY niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

• 5.7 BRANDSPARENCY is niet verplicht tot restitutie van reeds betaalde vergoedingen na een ingrijpen zoals bedoeld in artikel 5 lid 6.

Artikel 6 • UITVOERING, LEVERING & TERMIJN

• 6.1 Door BRANDSPARENCY in haar offertes of overige documenten opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering, tenzij BRANDSPARENCY uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.

• 6.2 De termijn van uitvoering en levering van Opdrachten begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke/elektronische Opdrachtbevestiging, doch niet eerder dan nadat BRANDSPARENCY alle voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de Opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door BRANDSPARENCY is ontvangen.

• 6.3 Overschrijding van de termijn verplicht BRANDSPARENCY niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht de Opdracht te annuleren en/of anderszins zijn uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

• 6.4 De termijn van uitvoering en levering van Opdrachten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Opdracht geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de Opdracht van door BRANDSPARENCY ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van BRANDSPARENCY vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.

• 6.5 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering van Opdrachten verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van BRANDSPARENCY ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door Opdrachtgever aan enige uit de Opdracht voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht.

• 6.6 BRANDSPARENCY is gerechtigd tot nakoming van de Opdracht door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de Opdracht zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is BRANDSPARENCY gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deel-uitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de overeengekomen werkzaamheden van de Opdracht, voor zover van toepassing.

• 6.7 De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door BRANDSPARENCY, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een Opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.

Artikel 7 • WEBHOSTING & AANVERWANTE WERKZAAMHEDEN

• 7. 1 Indien de Opdracht (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

• 7.2 Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via BRANDSPARENCY die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornogra”e bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

• 7.3 BRANDSPARENCY hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van BRANDSPARENCY gerechtvaardigd is, is BRANDSPARENCY gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is BRANDSPARENCY in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. BRANDSPARENCY zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.

• 7.4 Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is BRANDSPARENCY gerechtigd hiervan aangifte te doen. BRANDSPARENCY kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties BRANDSPARENCY verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

• 7.5 Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is BRANDSPARENCY gerechtigd de Opdracht te beëindigen.

• 7.6 Opdrachtgever vrijwaart BRANDSPARENCY voor alle schade als gevolg van bovenstaande. BRANDSPARENCY is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van BRANDSPARENCY in het kader van de klachtenprocedure.

• 7.7 Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 7 lid 2, onthoudt Opdrachtgever zich ervan de geleverde materialen of systemen te gebruiken voor het opstarten, uitvoeren, gebruiken, verwerken, bevorderen, versturen, publiceren of aanbieden van gegevens, informatie, processen, programma’s of materialen die niet in strijd zijn met de goede zeden of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat BRANDSPARENCY de geleverde materialen of systemen niet voor die doeleinden ter beschikking heeft gesteld, waaronder in het bijzonder, maar niet uitsluitend:

[ a. Schadelijke scripts of processen waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks BRANDSPARENCY, overige Opdrachtgevers van derden of internetgebruikers kan hinderen of schade toe kan brengen.
[ b. IRC-bots, -bouncers of andere IRC-gerelateerde processen of programma’s.
[ c. Proxy software, al dan niet met als doel verkeer te anonimiseren.
[ d. BitTorrent-software, al dan niet met als doel dit op een schadelijke of anderszins onjuiste manier te gebruiken.
[ e. Network daemons of andere processen die network sockets (proberen te) openen of verbinding maken met een extern netwerk, dan wel informatie verschaffen over externe netwerken.
[ f. Hacking, hacking tools of andere materialen met als doelsystemen, netwerken of diensten van Opdrachtgever of derden te benaderen zonder toestemming van de eigenaar, al dan niet met de intentie schade toe te brengen.
[ g. E-mail in bulk en/of spam, waaronder het versturen van (grote) nieuwsbrieven, al dan niet met instemming van de ontvangers.
[ h. Backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Opdrachtgever en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de geleverde materialen of systemen als backup medium.
[ i. Pornografisch en/of erotisch materiaal.

• 7.8 Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 en toekomstige aanpassingen hiervan.

• 7.9 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de geleverde materialen of systemen te wederverkopen, te wederverhuren of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen (al dan niet met tegenprestatie), tenzij anders is overeengekomen met BRANDSPARENCY.

• 7.10 Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.

• 7.11 Opdrachtgever kan beslissen om tegen vergoeding de maximale hoeveelheid dataverkeer te vergroten. Uitbreiding van de hoeveelheid dataverkeer kan strekken tot het einde van de maand of voor de rest van de duur van het Webhosting Package. De keuze is aan Opdrachtgever.

Artikel 8 • DOMEINNAMEN & IP-ADRESSEN

• 8.1 Indien de Opdracht (mede) ertoe strekt dat BRANDSPARENCY voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

• 8.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. BRANDSPARENCY vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

• 8.3 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van BRANDSPARENCY, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

• 8.4 Opdrachtgever vrijwaart en houdt BRANDSPARENCY schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

• 8.5 De Opdracht van Opdrachtgever aan BRANDSPARENCY om een domeinnaam te verhuizen, impliceert dat Opdrachtgever eigenaar is van die bepaalde domeinnaam. Ook bij opdracht tot verhuis van een domeinnaam vrijwaart Opdrachtgever BRANDSPARENCY voor alle claims die verband houden met (het gebruik van) de domeinnaam.

• 8.6 Indien Opdrachtgever geen eigenaar blijkt te zijn van de domeinnaam die Opdrachtgever aan BRANDSPARENCY verzocht te verhuizen, begaat Opdrachtgever een inbreuk op artikel 8 lid 5 en is Opdrachtgever BRANDSPARENCY automatisch en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van €5.000,00 verschuldigd.

• 8.7 BRANDSPARENCY is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam en/of IP-adres of voor het feit dat de domeinnaam en/of IP-adres tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

• 8.8 Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of een IP-adres.

• 8.9 BRANDSPARENCY heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Opdracht en/of het Webhosting Package, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

Artikel 9 • DUUR & OPZEGGING WEBHOSTING PACKAGE

• 9.1 Webhosting begint op het moment van akkoord Opdracht of wanneer BRANDSPARENCY zal starten met de werkzaamheden van Hosting voor een website.

• 9.2 Indien het Webhosting Package betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van Hosting, wordt het Webhosting Package aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van 1 (één) kalenderjaar geldt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

• 9.3 Overeengekomen kosten van het Webhosting Package gelden voor een kalenderjaar en dienen vooraf te worden voldaan conform de betalingsverplichting bedoeld in artikel 14 lid 1, onder voorbehoud van opzegging door Opdrachtgever.

• 9.4 De duur van het Webhosting Package wordt stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of BRANDSPARENCY het Webhosting Package schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand vóór het einde van de betreffende periode.

• 9.5 Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Opdracht tot Webhosting Package is aangegaan.

• 9.6 Indien na beëindiging blijkt dat Opdrachtgever meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, kan BRANDSPARENCY het verschil restitueren.

• 9.7 In geval van ontbinding van het Webhosting Package wegens wanprestatie van Opdrachtgever is BRANDSPARENCY gerechtigd de domeinnaam en/of het IP-adres op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand.

• 9.8 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit het Webhosting Package niet nakomt heeft BRANDSPARENCY het recht alle met betrokken Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden in het kader van Opdrachten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van BRANDSPARENCY op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 10 • RECLAME & UITINGEN

• 10.1 Reclame en uitingen betreffende uitgevoerde en geleverde Opdrachten, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen, dienen binnen 10 (tien) dagen na uitvoering of levering van de Opdracht en doch uiterlijk 10 (tien) dagen na factuurdatum bij aan BRANDSPARENCY gericht aangetekend schrijven te geschieden; bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van BRANDSPARENCY ter zake vervalt.

• 10.2 De Opdrachtgever is verplicht alle door BRANDSPARENCY geleverde materialen, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-, druk- of andere proeven of concepten… zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 (tien) dagen na levering schriftelijk aan BRANDSPARENCY te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame en uitingen.

• 10.3 BRANDSPARENCY dient bij reclame en uitingen steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclame en uitingen te controleren. Indien de Opdrachtgever na hiertoe door BRANDSPARENCY schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame en/of uiting geacht te zijn vervallen.

Artikel 11 • AANSPRAKELIJKHEID

• 11.1 De aansprakelijkheid van BRANDSPARENCY voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door BRANDSPARENCY van zijn verplichtingen onder de Opdracht, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van BRANDSPARENCY, diens door haar ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder Opdrachten verschuldigd is (exclusief BTW).

• 11.2 In geen geval zal de totale vergoeding van de schade, uit welke hoofde dan ook, van BRANDSPARENCY meer bedragen dan €1.000,00 (exclusief BTW).

• 11.3 Aansprakelijkheid van BRANDSPARENCY voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

• 11.4 Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde gevallen rust op BRANDSPARENCY geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 11 lid 2 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BRANDSPARENCY.

• 11.5 De aansprakelijkheid van BRANDSPARENCY wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht ontstaat slechts indien Opdrachtgever BRANDSPARENCY onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BRANDSPARENCY ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BRANDSPARENCY in staat is adequaat te reageren.

• 11.6 BRANDSPARENCY is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

• 11.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij BRANDSPARENCY meldt.

• 11.8 Voor zover Opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, vrijwaart zij BRANDSPARENCY voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Opdracht.

Artikel 12 • GEHEIMHOUDING

• 12.1 Partijen zullen informatie, die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Opdracht.

• 12.2 BRANDSPARENCY zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever verspreidt via de systemen van BRANDSPARENCY, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Opdracht of BRANDSPARENCY daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal BRANDSPARENCY zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 13 • KLACHT, STORING & OVERMACHT

• 13.1 Klachten omtrent de uitvoering van de Opdracht, het functioneren van de uitgevoerde werkzaamheden of de werking van andere faciliteiten moeten schriftelijk worden doorgegeven. Binnen 8 (acht) werkdagen mag Opdrachtgever een reactie op de klacht verwachten.

• 13.2 BRANDSPARENCY heeft het recht om systemen (inclusief website) of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. BRANDSPARENCY zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. BRANDSPARENCY is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

• 13.3 BRANDSPARENCY heeft het recht om systemen (inclusief website) of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal BRANDSPARENCY zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. BRANDSPARENCY is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

• 13.4 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen (uitvallen van het internet), de telecommunicatie-infrastructuur, syn$ood, netwerkaanval, DoS of DDoS attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoer belemmeringen en in het geval dat BRANDSPARENCY door derden, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Opdracht redelijkerwijs niet van BRANDSPARENCY kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort, dan wel de Opdracht worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14 • BETALINGEN

• 14.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen Opdracht binnen 21 (éénentwintig) dagen na factuurdatum. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is BRANDSPARENCY steeds gerechtigd van de Opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van 50% (vijftig procent) van de totale op de Opdracht betrekking hebbende prijs. Alle verrichte Opdrachten, dus gedane werkzaamheden door BRANDSPARENCY, kunnen meteen gefactureerd worden.

• 14.2 Het is BRANDSPARENCY toegestaan haar facturen elektronisch te verzenden.

• 14.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de Opdrachtgever te geschieden op een door BRANDSPARENCY aan te wijzen bankrekening.

• 14.4 Na het verstrijken van 21 (éénentwintig) dagen na de betalingstermijn van een factuur, is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door BRANDSPARENCY.

• 14.5 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor o.a. incassobureaus en advocaten.

• 14.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

• 14.7 In bovenstaande gevallen heeft BRANDSPARENCY voorts het recht uitvoering van de Opdracht of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 15 • RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

• 15.1 Alle rechten van Intellectuele Eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, ontwerpen, adviezen, documentatie, analyses, rapporten, offertes… alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij BRANDSPARENCY.

• 15.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Opdracht of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de ontwerpen of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

• 15.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van Intellectuele Eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

• 15.4 Het is BRANDSPARENCY toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien BRANDSPARENCY door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

• 15.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Opdracht of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €1.000,00 per inbreuk makende handeling betalen aan BRANDSPARENCY, onverminderd het recht van BRANDSPARENCY om de schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 16 • TOEPASSELIJKHEID RECHT & BEVOEGDE RECHTER

• 16.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

• 16.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van de Opdracht, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin BRANDSPARENCY gevestigd is (Leeuwarden).

• 16.3 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Opdracht aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Opdracht en Algemene Dienstverleningsvoorwaarden gestalte wordt gegeven.

• 16.4 Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Dienstverleningsvoorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.

• 16.5 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

• 16.6 Opdrachtgever is slechts gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Opdracht over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van BRANDSPARENCY. BRANDSPARENCY kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.

©2022  |  Brandsparency Creative Studio
All Rights Reserved  |  Privacy Statement  •  General Conditions